Aftalevilkår

Jura

SYD ENERGI Net er dit lokale el-netselskab, hvis du bor i Syd- og Sønderjylland. El-netselskabet har ansvaret for at tilslutte dit hjem til el-nettet, og for at stille el-nettet til rådighed for det selskab, der leverer el til din bolig – altså os.

Kundeklager og tvister

Hvis du ønsker at klage skal klagen indgives til SE's kundeservice på se@se.dk eller til SE, Edison Park 1, DK-6715 Esbjerg N, att.: Kundeservice Energi. 

Private kunder kan også klage til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby (www.energianke.dk) Ankenævnet behandler civile tvister mellem private kunder og energiselskaber. Tvister kan ligeledes indbringes for de danske domstole. SE's værneting er retten i Esbjerg.

SE træffer herefter som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Hvis du ikke er tilfreds med SE's afgørelse, og hvis din klage vedrører forsyning med elektricitet, gas eller varme - fx klager over regningen eller SE's vilkår - kan du klage til:

Ankenævnet på Energiområdet
www.energianke.dk
Mail: post@energianke.dk
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41715000

Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal på siden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mailadresse: se@se.dk.

Du kan finde mere information om dine rettigheder som el-kunde her på Energistyrelsens hjemmeside.

  


Forretningsbetingelser – Energi Dit el-netselskabs bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet, finder du på dit el-netselskabs hjemmeside.

Fortrydelsesformular

Op til 14 dage efter du har modtaget din ordrebekræftelse for den tjenesteydelse, du har bestilt hos SE, kan du fortryde dit køb. For at fortryde skal du udfylde nedenstående formular og klikke på ”send”.

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretteten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelse:

Leveringsadresse:
Adresse skal vælges på listen

Kontaktoplysninger:

Navn
Adresse:
Adresse skal vælges på listen
Kundenummer:
E-mail:
Telefon:

Eventuelle bemærkninger:

Årsag til fortrydelse