Leveringsbetingelser

Her kan du finde salgs- og leveringsbetingelserne for SE Energi & Klimas produkter og services.

Betingelser gældende for eksisterende kunder:Betingelser gældende for nye kunder hvor aftalen er indgået efter den 1. november 2019:Betingelser gældende for alle kunder fra 1. april 2020:Betingelserne er sammen med produktbeskrivelsen, prislisten, og de fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem dig og SE Energi & Klima.

Fortrydelse & opsigelser

Op til 14 dage efter du har modtaget din ordrebekræftelse for det produkt/service, du har bestilt hos SE Energi & Klima, kan du fortryde dit køb. For at fortryde skal du udfylde nedenstående formular og klikke på ”Send”. Formularen kan også bruges til opsigelser senere end 14 dage efter køb.

Jeg ønsker pr. dags dato at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende produkt/service:

Navn
Adresse:
Adresse skal vælges på listen
Kundenummer:
E-mail:
Har du ikke en e-mail adresse bedes du rette henvendelse til Kundeservice på 7011 5010
Telefon:

Produktoplysninger

Leveringsadresse:
Adresse skal vælges på listen
Bestillingsnummer:
Hvis andet er valgt under bestilling, vil vi meget gerne vide hvor:

Øvrig info:

Uddyb gerne anden årsag til opsigelse:
Hvis andet er valgt – hvad kunne SE have gjort for at forhindre dig at skifte leverandør?

Eventuelle bemærkninger?

Bemærkning

Jura

Netselskabet har ansvaret for at tilslutte dit hjem til el-nettet, og for at stille nettet til rådighed for det selskab, der leverer el til din bolig - altså os. Dit netselskab er pålagt en række opgaver fra myndighederne.

Dit el-netselskabs bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet, finder du på dit el-netselskabs hjemmeside.

Kundeklager og tvister

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indgives til SE's kundeservice på se@se.dk eller til

SE
Edison Park 1
DK-6715 Esbjerg N
att.: Kundeservice Energi

Private kunder kan også klage til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby (www.energianke.dk). Ankenævnet behandler civile tvister mellem private kunder og energiselskaber. Tvister kan ligeledes indbringes for de danske domstole. SE's værneting er retten i Esbjerg.

SE træffer herefter som udgangspunkt afgørelse i sagen senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. Hvis du ikke er tilfreds med SE's afgørelse, og hvis din klage vedrører forsyning med elektricitet, gas eller varme - fx klager over regningen eller SE's vilkår - kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet

www.energianke.dk
Mail: post@energianke.dk

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000

Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal på siden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mail, som er se@se.dk

Du kan finde mere information om dine rettigheder som el-kunde her på Energistyrelsens hjemmeside.